Logo frisokit

Privacybeleid

1. WIE WIJ ZIJN

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Frisokit, met maatschappelijke zetel te Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem en met ondernemingsnummer BE0418.117.411. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van je gebruik van onze website.

Deze privacy policy is er enkel op gericht om je informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verwijzen wij je door naar de bestaande afspraken c.q. overeenkomst hieromtrent.

Je privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om je meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die je met ons deelt, alsook om je meer informatie te verschaffen betreffende je rechten. Wij verzoeken je dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van je persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

(a) Per e-mail: [email protected],
(b) Per post: Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem.

Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 29/01/2024.

2. HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

(a) Indien je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij je persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op je verzoek, via e-mail, via WhatsApp of via telefoon.

(b) Wij verwerken je gegevens voor het beheer van ons klantenbestand.

(c) Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, zal je e-mailadres worden gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen.

(d) Indien je een offerte aanvraagt, zullen je contactgegevens worden gebruikt om de offerte op te stellen en contact met je op te nemen.

(e) Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om je gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen en gezondheid van onze website.

(f) Wij verwerken je persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van of het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens: Afhankelijk van het gebruikte kanaal zullen we je contactgegevens gebruiken om je vraag te beantwoorden of om contact met je op nemen na je aanvraag hiervoor. Hiervoor gebruiken we de volgende informatie: Naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Contactgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de dienstverlening en klantenbeer. Hiervoor gebruiken we dezelfde gegevens die we gebruiken om de offerte op te stellen.
 3. Nieuwsbrief: Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, word je gevraagd je e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door jou wordt verstrekt.
 4. Contactgegevens: Indien je een offerte aanvraagt, dan word je gevraagd volgende informatie te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en persoonsgegevens die je zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door jou verstrekt wordt.
 5. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende je gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot jou als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door cookies. Meer informatie hierover vind je in onze Cookie Policy.

De rechtsgronden voor het gebruik van je persoonsgegevens zijn:

a) Contractuele grond, art. 6, (1), b) AVG : de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgemaakte afspraken in de overeenkomt of in aanleiding van een overeenkomst. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor het opstellen van een offerte en beantwoorden van je vragen die we ontvangen via onze contactkanalen.

b) Toestemming, art. 6, (1), a) AVG. We hebben deze ondubbelzinnige en expliciete toestemming gekregen. Je hebt te allen tijde het recht je toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van je toestemming. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor het uitsturen van onze nieuwsbrieven.

c) Gerechtvaardigd belang, art. 6, (1), f) AVG : de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, nl. het supporteren van onze website en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Indien de juridische basis voor de verwerking van je persoonsgegevens je toestemming is, dan heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van je toestemming.

Indien de juridische basis voor de verwerking ons rechtmatig belang is, dan heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking zoals uiteengezet in artikel 4 van deze Privacy Policy.

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

3. BIJHOUDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

 • Indien je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden je persoonsgegevens bijgehouden tot 3 jaar na het laatste contact;
 • Gegevens voor het beheer van ons klantenbestand worden tot 7 jaar na afloop van de overeenkomst bijgehouden of 3 jaar indien er geen overeenkomst werd afgesloten;
 • Gegevens die worden verwerkt op basis van je toestemming zullen verwerkt worden tot dat je de toestemming intrekt.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt met als doel het supporteren van de website en het verbeteren van je gebruikservaring op de website worden bijgehouden overeenkomstig de bewaartermijnen die je in onze Cookie Policy kan terugvinden;
 • Wij zijn evenwel gerechtigd om je persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Boekhoudkundige gegevens kunnen mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een efficiënte naservice, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Indien je je toestemming intrekt of indien je je verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij je persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om je voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen wij deze op een veilige manier vernietigen of verwijderden, dan wel aan je ter beschikking stellen.

4. JE RECHTEN ALS INDIVIDU

Dit artikel bevat een overzicht van je belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor je samen te vatten.

Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen, stuur je ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van je verzoek, op je verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan je verzoek, zullen wij je daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van je persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar word je kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer je om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over je bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heb je het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van je persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Je trekt je toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou.

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 • Met je toestemming;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
 • Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, word je geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van je persoonsgegevens berust op je toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om – vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou.
 • Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien je van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kunt dit doen in de EU-lidstaat van je gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ([email protected]), https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

5. HET VERSTREKKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Indien je een klant bent van ons kan het zijn dat we je persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om je diensten aan te bieden. Indien je een leverancier bent van ons kan het zijn dat we je persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om je te contacteren.

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van je gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Frisokit zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig en respectvol beheren.

Het kan zijn dat toegang verstrekken tot je gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen je persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken je te linken naar onze sociale media kanalen of die je in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, LinkedIn, YouTube en WhatsApp). Indien je op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende je profiel.

Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners je persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Voor jou informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

(a) Facebook : http://facebook.com/about/privacy ;
(b) LinkedIn : http://linkedin.com/legal/privacy-policy ;
(c) YouTube: https://policies.google.com/privacy
(d) WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy/?lang=en

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij trachten de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens te beperken tot landen binnen de Europees Economische Ruimte of tot landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, equivalent aan het niveau gewaarborgd onder de AVG en deze Privacy Policy. In het geval van verwerking buiten de grenzen van de Europees Economische Ruimte zullen wij je op schriftelijk verzoek verdere toelichting verschaffen.

7. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij je door naar onze Cookie Policy.

8. AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. De meest recente versie van de Privacy Policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

 

a Frisomat company
Download ons visitekaartje en voeg ons toe tot uw contacten. Zo weet u dat Frisokit u contacteert.
Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Wanneer wil je gecontacteerd worden? *
Uur *
Toepassing *
a Frisomat company
Download ons visitekaartje en voeg ons toe tot uw contacten. Zo weet u dat Frisokit u contacteert.
Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Wanneer wil je gecontacteerd worden? *
Uur *
Toepassing *